Badania lekarskie do szkoły i uczelni

Centrum Medyczne Biovena wykonuje badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Również w celu podjęcia nauki w szkole branżowej przedstawiciel ustawowy ucznia lub pełnoletni uczeń, musi dostarczyć do szkoły/uczelni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

SKIEROWANIE Z PLACÓWKI DYDAKTYCZNEJ

Placówka dydaktyczna może oznaczać szkołę, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Placówka prowadząca kształcenie wydaje skierowanie na badanie lekarskie z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły. W celu wykonania badań, należy od placówki pobrać skierowanie na wykonanie badań, które powinno zawierać:

 1. oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON;
 2. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;
 4. datę wystawienia skierowania;
 5. pieczątkę, nadruk lub naklejkę zawierające imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz jej własnoręczny podpis.

BADANIA LEKARSKIE DO SZKOŁY lub UCZELNI

Na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, lekarz przeprowadza obowiązkowe badania lekarskie.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej.

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 18 lat, odbywa się w obecności rodzica lub opiekuna.

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Po przeprowadzeniu badania lekarz wydaje zaświadczenie w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenia lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej lekarz informuję osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej.

Od zaświadczenia lekarskiego osobie badanej oraz placówce dydaktycznej będzie przysługiwało odwołanie wnoszone w ciągu 14 dni, lekarz będzie je przekazywał w ciągu 7 dni do podmiotu odwoławczego, który także w ciągu 14 dni przeprowadzi badanie w trybie odwoławczym. Zaświadczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne

 

Umówienie terminu badań

W celu umówienia badań w naszej placówce należy Skan/kserokopię skierowania dostarczyć do Biovena Ożarów Mazowiecki, w celu weryfikacji przez lekarzy medycyny pracy czynników narażenia i określenia zakresu badań. Do kontaktu zapraszamy:

  • telefonicznie pod numerem 22 43 95 800 (opcja 3 zapowiedzi)
  • osobiście w dwóch rejestracjach przychodni przy ul. Poznańskiej 127 w Ożarowie Mazowieckim
  • poprzez e-mail wysyłając skan skierowania (umawianie trwa do 3-4 dni) na adres: medycynapracy@biovena.com.pl

Cennik badań Ożarów Mazowiecki:

MEDYCYNA PRACYCENA
Lekarz medycyny pracy150 PLN
Specjaliści w ramach medycyny pracy110 PLN
Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (Wpis do książeczki sanitarnej)120 PLN
Badanie nosicielstwa Salmonella-Shigella (do celów sanitarno-epidemiologicznych)220 PLN
Badanie psychotechniczne kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych 140 PLN
Badanie psychotechniczne operatora wózka widłowego, żurawi, zwyżki itp.100 PLN
Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego 150 PLN
Badanie w ciemni50 PLN
Badanie lekarskie kandydata ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B200 PLN
Badanie lekarskie kierowców zawodowych z orzeczeniem z art. 39 ustawy o transporcie drogowym200 PLN
EKG spoczynkowe bez opisu30 PLN
Audiogram40 PLN
Spirometria50 PLN
Zaopiniowanie zawartości apteczki - Lekarz medycyny pracy120 PLN

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Podstawa prawna:

Badania wykonywane są odpłatne – art. 21 a ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1175).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651).

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).