Badania profilaktyczne pracownika i kandydata do pracy

Badania profilaktyczne Medycyny Pracy polegają na określeniu predyspozycji pracownika do pracy na określonym stanowisku w konkretnych warunkach. W tym celu należy uwzględnić występujące w pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe w danym środowisku pracy.

BADANIE WSTĘPNE

Pracodawca kieruje na nie:

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  • pracowników młodocianych
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy
  • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe czynniki narażenia

BADANIE OKRESOWE

Pracodawca kieruje na nie:

  • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia.

BADANIE OKRESOWE w związku z pogorszeniem stanu zdrowia:

  • badania są wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku, które posiadają ważne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosiły pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, które uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

BADANIE KONTROLNE

Pracodawca kieruje na nie:

  • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do powrotu do pracy na określonym stanowisku. Na badaniu należy przedstawić oświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza, który prowadził leczenie Pracownika podczas zwolnienia lekarskiego.

Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

SKIEROWANIE NA BADANIA PROFILAKTYCZNE

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Do pobrania: skierowanie-na-badania-lekarskie-wstepneokresowekontrolne

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być dokładne i czytelne
  • być wypełnione w języku polskim
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z numerem REGON) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
  • zawierać wszystkie niezbędne dane Pracownika lub kandydata
  • informacje o stanowisku pracy osoby zatrudnianej
  • w treści należy wskazać wszystkie czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe a także aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą 2 egzemplarze skierowania.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.  Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową lub doznał wypadku przy pracy.

 

INFORMACJE O SZKOLENIU Z PIERWSZEJ POMOCY

  CZY TWOJA FIRMA MA PODPISANĄ UMOWĘ NA BADANIA MEDYCYNY PRACY?

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej ofercie dla Firm z zakresu Medycyny Pracy oraz szkoleń, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  Jestem zainteresowany/a:

  Liczba pracowników: *

  Preferowana forma kontaktu:

  Zaakceptowanie powyższych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie dla celów obsługi klienta Biovena sp. z o.o, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

   

  Wskaźnik niepełnosprawności głosowej – narażenie na wysiłek głosowy

  Wykonując badania medycyny na stanowiskach, na których występuje “wysiłek głosowy” prosimy, aby osoby te przed umówieniem badań, pobrały i wypełniły dokument Wskaźnik niepełnosprawności głosowej- pobierz dokument.

  Po przyporządkowaniu punktów do wszystkich stwierdzeń zawartych w dokumencie, należy zliczyć ich sumę, zgodnie ze skalą 0-4 punkty i podać całkowity wynik w trakcie umawiania badań.
  Uzupełniony oryginał dokumentu, należy również wraz ze skierowaniem od pracodawcy zabrać na umówione wizyty badań medycyny pracy.

  Kierowcy samochodu służbowego- Skala senności

  Pracownicy wykonujący badania medycyny pracy, którzy w ramach obowiązku służbowego kierują samochodem, powinni uzupełnić Skalę senności Epworth- pobierz dokument.
  Wypełnienie dokumentu nie dotyczy kierowców zawodowych.