Standard organizacyjny teleporady

Standard organizacyjny teleporady  w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Teleporada to świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późn. zm., Biovena Sp. z o.o. informuje Pacjentów o następujących standardach teleporady udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

TELEPORADY udzielane są poprzez kontakt telefoniczny ze strony personelu medycznego Bioveny z pacjentem, na numer kontaktowy wskazany w jego karcie. W przypadku pacjenta małoletniego kontakt następuję do opiekuna ustawowego pod numer wskazany w karcie dziecka. Konsultacja telefoniczna następuje po potwierdzeniu tożsamości Pacjenta przez personel medyczny, który udziela konsultacji w oparciu o dane widniejące w dokumentacji i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta. Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Lekarz może również przekazać telefonicznie sugestię wizyty bezpośredniej w przychodni lub kontaktu z pogotowiem, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady. Konsultacja w formie teleporady odbywa się szczególnie, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
 • Potrzebna jest recepta na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma wgląd do dokumentacji medycznej
 • Potrzebne jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma wgląd do dokumentacji medycznej
 • Potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Konsultacja dotyczy dziecka do 6 r.ż., które wymaga porady kontrolnej ustalonej z lekarzem uprzednio podczas bezpośredniej wizyty i nie wymaga badania fizykalnego.

TERMIN TELEPORADY– dzień oraz godzina odbycia teleporady ustalana jest przez pacjenta lub opiekuna poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją wybranej placówki:

 • Biovena Ożarów Mazowiecki: 22 43 95 800
 • Biovena Milanówek: 22 43 95 900

Godzina telefonu ze strony personelu medycznego Bioveny może ulec zmianie (+/- 30 min), uwzględniając różny czas potrzebny do przeprowadzenia teleporady pacjentów zapisanych bieżącego dnia.

KONTAKT Z PACJENTEM– kontakt z Pacjentem następuje telefonicznie z numeru 22 439 50 00. W przypadku nieodebrania połączenia należy oczekiwać na kolejne próby kontaktu ze strony personelu medycznego. Próba oddzwonienia na powyższy numer, powoduje połączenie się z rejestracja główną.

BRAK KONTAKTU Z PACJENTEM– personel medyczny podejmuje 3 krotną próbę kontaktu z pacjentem zapisanym na teleporadę, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku 3-krotnego braku kontaktu (np. braku sygnału, włączająca się poczta głosowa, nie odebranie połączenia), skutkiem jest jej anulowanie ze stosowanym wpisem w dokumentację medyczną  i koniecznością ponownego umówienia się Pacjenta na teleporadę.

KONSULTACJA BEZPOŚREDNIA– w przypadku, gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta, świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady, personel medyczny w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem prawnym kieruje pacjenta na wizytę stacjonarną.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyjątkiem wizyt w zakresie wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne, a także związanych z wydaniem zaświadczenia,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego,
 • dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą świadczeń udzielanych pacjentom podejrzanym o zakażenie wirusem COVID-19.

 

ZLECENIA – lekarz w trakcie teleporady może wystawić w formie elektronicznej oraz papierowej: skierowanie na badania laboratoryjne i obrazowe, e-receptę, e-zlecenie na wyroby medyczne, e-skierowanie, e-zwolnienie lekarskie.

Przeprowadzane teleporady realizowane są w warunkach gwarantujących poufność, z zabezpieczeniem danych przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej,  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  zapewniamy transmisję dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, zniszczeniem, utraceniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

Realizacja usług medycznych

Realizacja usług medycznych, w tym również zwolnienie lekarskie, która może zostać zlecona po teleporadzie lub wizycie osobistej ze wskazań medycznych oraz na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej, które odbywają się następująco:

 • E-RECEPTA/ E-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE- dokument uprawniający do wykupienia leków lub wyrobów medycznych bez papierowej wersji. Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie w dowolnej placówce aptecznej lub sklepie medycznym.
 • E-SKIEROWANIE- można otrzymać skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala również w postaci cyfrowej. W przypadku otrzymania skierowania w formie elektronicznej pacjent będzie potrzebował wyłącznie kodu PIN, a dane pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji e-skierowania przez podmiot realizujący. E-skierowanie pacjent może uzyskać podczas teleporady lub wizyty osobistej.
 • Skierowanie na badania laboratoryjne może zostać zrealizowane przez pacjenta w Placówkach Bioveny bez zapisu z dokumentem tożsamości poniedziałek – piątek (oprócz dni ustawowo wolnych) w godzinach punktu pobrań.
 • Skierowanie na badania obrazowe USG może zostać zrealizowane w Placówkach Bioveny po wystawieniu skierowania przez lekarza w umówionym telefonicznie terminie.
 • Skierowanie na badania RTG pozostaje do odbioru w recepcji wybranej placówki Biovena, w celu wykonania badania pacjent musi posiadać wersję papierową

Powyższe dokumenty na prośbę Pacjenta lub osoby upoważnionej, mogą zostać również przygotowane w wersji papierowej (wydruku) do odbioru w przychodni w godzinach jej pracy.

E-RECEPTA/ E-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE – może zostać również wystawiona na podstawie przekazanego do wybranej przychodni Biovena Formularzu zamówienia recept lub na podstawie przekazanego telefonicznie zgłoszenia zapotrzebowania o e-receptę.

Zachęcamy do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), bezpłatna aplikacja służy m.in. do sprawdzenia informacji o zdrowiu, wystawionych e-dokumentach, zwolnieniu lekarskim, więcej informacji pod linkiem sprawdź jak założyć konto.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 427)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 1395)
Art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)